White fairypoppy

White fairypoppy, Meconella oregana, in the Diablo Range.