Erythronium taylori on Pilot Ridge

Erythronium taylori on Pilot Ridge